Õppemaks

Alates 1. jaanuarist 2022 aastal seoti Nõo Muusikakooli ühe kuu põhi- ja huviõppe õppetasu riikliku alampalga määraga.

Õppemaks 2023 aastal on 40,55 eurot

Väljavõte Nõo Vallavalitsuse määrusest:

Määrus antakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 2, “Huvikooli
seaduse” § 21 lõike 3, „Nõo Muusikakooli põhimääruse“ § 34 lõike 2 ja “Nõo
Spordikooli põhimääruse” § 19 lõike 2 alusel ning vastavalt Nõo valla 2023-2026
eelarvestrateegiale.

Huvikooli õppetasu ühe lapse kohta on 6,2 % eelneval kalendriaastal kehtinud
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast ehk 40,55 eurot kuus.
(2) Kehtestada Nõo Muusikakooli vabaklassi tunnitasu alljärgnevalt:
1) lastele ja õppivatele noortele kuni 19. eluaastani (k.a) 17 eurot tund;
2) täiskasvanutele 22 eurot tund

Nõo valla huvikoolide õppetasu kehtestamine–Riigi Teataja

Nõo valla huvikoolide õppetasu maksmise ja soodustuse andmise kord